Girpuls.

Bakgrund: Modellkontroll, tillika demonstration av plotlayout.

Simulering: Ett par sekunder trimmad flygning inleder. Flygplanet störs därefter med en dubbelpuls på sidroder och får sedan svänga fritt.

Slutsats: Modellens beteende är som förväntat, sett ur flygmekanisk synvinkel. Huruvida det också är typenligt finns inte underlag att bedöma. Aerodata avser dock typen, enligt AIAA2000-0360.pdf.

Plot 1: Det förekommer av naturliga skäl inte mycket rörelse i tippled i detta fall, men man kan iaktta en nivåändring i teta och gamma efter tid = 5-6 s (pulsslut). Orsaken är att puls nr 2 ansätts med omkullbankat flygplan, varvid girrörelsen får verkan på teta. Farten förblir konstant och därmed också alfa, varav följer ändring i gamma.
Plot 2: All rörelse av betydelse sker i laterlled (gir-/roll-led), dvs i de variabler som visas i denna plot. Det finns en fri, måttligt dämpad svängning i gir/roll efter sista pulsens avslut - normalt för flygplan av det här slaget.


Plot 3: Inga sensationer i dessa vyer. Den svaga höjdökningen syns.