Rollpuls.

Bakgrund: Modellkontroll, tillika demonstration av plotlayout.

Simulering: Ett par sekunder trimmad flygning inleder. Flygplanet störs därefter med en dubbelpuls på skevroder.

Slutsats: Modellens beteende är som förväntat, sett ur flygmekanisk synvinkel. Huruvida det också är typenligt finns inte underlag att bedöma. Aerodata avser dock typen, enligt AIAA2000-0360.pdf.

Plot 1: Det förekommer av naturliga skäl inte mycket rörelse i tippled i detta fall, men man ser att teta och gamma ändras med ca 0.12 rad, dvs ca 6 grader, nos ned.
Plot 2: All rörelse av betydelse sker i laterlled (gir-/roll-led), dvs i de variabler som visas i denna plot.


Plot 3: Inga sensationer i dessa vyer. Kursdrift och höjdminskning syns.