Tippuls.

Bakgrund: Modellkontroll, tillika demonstration av plotlayout.

Simulering: Ett par sekunder trimmad flygning inleder. Flygplanet störs därefter med en serie pulser på höjdroder, först positivt (nos ned), sedan negativt (nos upp) och så positivt igen.

Slutsats: Jämförelse med provdata ur AIAA2000-0360.pdf visar att modellens beteende är typenligt vad gäller kortperiod tipp.

Plot 1: All rörelse av betydelse sker i tippled, dvs i de variabler som visas i denna plot. Tippdämpningen är mycket hård (som alltid hos den här sortens fpl) - det syns en översläng i alfa och teta efter den sista pulsens avslut, men den är mycket svag och troligen inte märkbar i flygplanet.
Alfa och teta ligger lite ur fas, vilket innebär att det faktiskt förekommer ett signifikant gamma.
Lastfaktorn nz varierar melan 0.4 och 1.6.
Den deformation av flygplanets svängning som orsakas av pulsbakkanterna och som syns tydligast i wy, är förstås ett tecken på att pulsfrekvensen inte stämmer med flygplanets egenfrekvens i tipp.
Plot 2: Ingen rörelse i lateralled (roll/gir). Den enda variabel som rör sig här är VT, som ju egentligen hör till tippstorheterna. Den finns med här därför att erfarenheten säger att man behöver ha koll på VT även vid studium av lateraldata.


Plot 3: De små variationerna i gamma syns inte i den här skalan (med undantag för en svag höjdförlust).