Demonstration av vindbymodellen.

Bakgrund: Simuleringsmodellen har nu försetts med en vindby-modell, dvs med möjlighet att simulera flygplanets beteende under inverkan av vindbyar.

Simulering: Två sekunder trimmad flygning inleder. Därefter påförs en vertikal vindbystörning och senare, vid tid = 8 sekunder, en horisontell vindbystörning.
Plot 4 visar visar de pålagda störningarna separat.
Överst i diagrammet visas N- och E-komponenterna, alltså de horisontella komponenterna.
Positiv N-komponent innebär att luften rör sig åt N.
Positiv E-komponent innebär att luften rör sig åt E.

Det nedre diagrammet visar den vertikala komposanten.
Positiv vertikalkomposant innebär att luften rör sig nedåt.

Plot 1 visar störningarnas effekt i tipp.
Vid tid = 2 s kommer alltså ett kraftigt sjunk. Det innebär en momentan alfa-minskning, som på grund av stabiliteten genererar en noshöjning = teta-ökning. När sjunket upphör, sker det omvända (inte exakt spegelbild, på grund av g, som ju pekar åt samma håll i bägge fallen). Man ser att flygplanet är på väg tillbaka mot utgångstillståndet (med undantag för en höjdförlust). Denna vertikala vindby sätter inga spår i lateralvariablerna (se Plot 2).
Vid tid = 8 s kommer en kraftig horisontell vindby. Den har av naturliga skäl mycket liten verkan i tipp - den verkan som syns i tipp kommer sig av överhörning från lateral via bankning.
Plot 2 Den vertikala vindbyn vid tid = 2 s går spårlöst förbi när det gäller lateralvariablerna. Den horisontella vindbyn vid tid = 8 s har desto större verkan. Vindbyn innebär en förflyttning av luften mot N. Flygplanet går på västlig kurs, dvs vindbyn träffar från vänster. Det innebär negativt beta och negativt ny. Flygplanets gir/roll-svängning exiteras förstås. Observera att svängningsmedelvärdet snabbt går mot noll trots att luften har kvar sin nya hastighet relativt jorden. När vindbyn upphör - vid tid = 12 - upprepas förloppet, men med ombytta tecken.
Plot 3 Här syns inte mycket av manöverns våldsamhet.
Plot 4 som visar visar de pålagda störningarna separat, har kommenterats ovan.


Slutsats: Vindbymodellen fungerar korrekt och på avsett vis. Vindbyar i godtycklig riktning, storlek och varaktighet och i följd med godtyckligt antal kan genereras.


Plot 1 :
Plot 2 :
Plot 3 visar hur det hela ser ut uppifrån resp. från sidan:
Plot 4 visar de vindbystörningar som flygplanet utsatts för.