Fenbrott B - förlust av (hela?) fenan.

Bakgrund: Fena och sidroder har skilts från flygplanet och hittats flera hundra meter från resten av vraket - som om de avskilts före nedslag, i färdriktningen sett. Det är inte känt huruvida fena/sidroder lämnade flygplanet före eller efter nedslaget. Vid haveritillfället rådde svår turbulens.

Simulering: Simuleringen behandlar det fall, då fena/sidroder lämnat flygplanet i luften. Flygplanet utsättes för en serie horisontella vindstötar, se plot 4. Vid tid = 2 sek inträffar en sidvindsstöt om 10 m/s, direkt följd av en - åt andra hållet - om 12 m/s. Detta ger en mycket snabb tillväxt av beta till ca beta = 0.4 (23 grader). Där införes en drastisk minskning av girstabiliteten (Cnb från 0.1 till -0.05, Cnr reduceras med 70%), vilket tillsammans med eliminering av sidroderverkan tänkes simulera fenbrottet.
Flygplanet blir nu instabilt i gir och helt oflygbart.

Slutsats: Om fena/sidroder lämnade flygplanet i luften, har flygplanet med största sannolikhet omedelbart hamnat i okontrollerat läge. Rörelsen därefter kan inte simuleras korrekt med en linjär modell som denna.
Avståndet mellan fyndplatserna för flygplan respektive fena beror troligen mer på vind- och strömförhållanden än på flygplanets förflyttning efter fenbrottet.

Anm 1: Simulerade vindstötar från en vindbymodell påverkar flygplanet via fart, alfa och beta. De kan alltså inte förorsaka exempelvis ett rollmoment på annat sätt än via beta och aerodata. Man kan med en vindbymodell simulera verkan av en vindby eller en serie av sådana med ganska god noggrannhet, men om man simulerar turbulens med en serie vindbyar, gör man en ganska grov förenkling. En turbulensmodell bör nämligen kunna generera moment oberoende av aerodata.
I den aktuella simuleringen följer en serie vindbyar efter den där brottet sker, inte för att simulera turbulens, utan för att ge prov på flygplanets stabilitet.
Anm 2: Cnb från 0.1 till -0.05 motiveras av fenans_bidrag_till_Cnbeta = CY_fena_beta*hävarm/spännvidd = 0.4 * 9 / 20 = 0.18 (vilket "rundats" nedåt till 0.15)


Plot 1 och Plot 2 ska inte detaljtolkas efter tid = 6.5 s - den aerodynamiska modellen är inte giltig i dessa flygtillstånd. Den simulerade flygplanrörelsen är dock rimlig i sin våldsamhet och kan tjäna som åskådningsexempel. Se Plot 3.
Plot 2 :


Plot 3 visar hur det kan ha sett ut uppifrån resp. från sidan:
Plot 4 visar pålagda vindbyar och resulterande beta_fin: