Höjdtrim.

Bakgrund: Höjdstyrsystemet, inklusive trimtab, har modellerats för att ge möjlighet till studium av olika felfall och deras konsekvenser beträffande flygplanets stabilitet och styrning.

Beräkningsmetod etc.: Rodermodellen har körts separat, dvs fristående från flygplanmodellen, i olika kombinationer av fart, trimtabvinkel och tp-läge. Tp-läget inverkar via höjdrodervinkel för trim. Resultatet presenteras i tre olika diagram, ett för vardera av de tre körda tp-lägena.
Kunskap om trimmens verkliga variationsområde saknas. Det har här satts till ±10°.

Resultat: Diagramblad 1 avser xtp= 25% AMK.
Det vänstra diagrammet visar hur höjdspakkraft Fe varierar när vänster trimtab dteL körs mellan ändlägena vid konstant Ve (olika kurvor för olika Ve). Symbolerna på kurvorna ligger med två graders mellanrum - ett alternativ till dteL-skalans radianer.
Man ser att tabben genererar (eller förmår eliminera) högre spakkraft vid högre fart.
Det högra diagrammet visar erforderlig tabvinkel för Fe=0 som funktion av Ve.

Not 1: Obs att lutningarna i vänstra diagrammet inte har något med flygplanets stabilitet att göra - diagrammet visar ju tabvinkel, inte höjdrodervinkel!
Not 2: Punkterna i högra diagrammet kan läsas i vänstra diagrammet som skärningarna mellan Fe=0 och resp. fartkurva.


Diagramblad 1:  xtp = 25% AMKDiagramblad 2:  xtp = 15% AMK
Med den valda begränsningen hos dteL, tycks lägsta trimbara Ve vara ca 43 [m/s].


Diagramblad 3:  xtp = 35% AMK