A: V höjdroderhalva styrd med trim, höger halva fast

Bakgrund: Ett av flera scenarion för haveriet är att förbindelsen mellan höjdroderhalvorna förlorats på sådant sätt att V halva, deL, flöjlar (kan styras med trim)och H halva, deR, är fast. I det sammanhanget blir möjligheten att styra i tipp med hjälp av tipptrim och ett halvt flöjlande höjdroder intressant.

Beräkningsmetod etc.: Simuleringen inleds med två sek trimmad flygning. Trimningen tar inte hänsyn till roderfelet, därav den inledande störningen. Trimfelet reduceras dock snabbt till försumbar storlek med hjälp av en enkel styrlag i tipp och roll. Därefter drivs trimmen 2° nos ned, hålls stilla i 1 s, 4° nos upp, stilla i 1 s och tillbaka till utgångsläget. Simuleringen har utförts med flöjlande V höjdroderhalva och utan vindbystörningar, det senare för att renodla trimroderverkan.
OBS: Friktion i systemet har ej modellerats.

Resultat:
Plot 1
Ref: "Pitch trim authority", som visar samma manöver, men med normalt fungerande höjdroder.
Trimroderutslaget är detsamma här som i ref. Momentet från trimrodret har nu bara ena roderhalvans moment att övervinna, vilket innebär att roderutslaget blir dubbelt så stort som i ref.
Halva roderytan och dubbla utslaget ger samma effekt på flygplanet som den i ref, därför blir flygplanrörelsen densamma i båda fallen.
Anm: De små avvikelser som förekommer beror till största delen på ovan nämnda onoggrannhet i trim.
Plot 2
Höjdrodret är avsett att generera ett tippmoment i flygplanets tyngdpunkt. Med höjdrodervinkeln reglerar man en luftkraft i z-led, som med stjärtlängden som hävarm ger det avsedda momentet. I det fall att kraften angriper utanför flygplanets symmetriplan, dvs med hävarm i y-led, ger den även upphov till ett rollmoment. Så är fallet här, se Plot 2.
Rollstörningen kompenseras här medelst skevroder. Störningens storlek motsvarar tydligen ca ±0.025 [rad] - ungefär ±1.5° - i skevroderutslag. Det är litet även under lugna förhållanden. I en situation med svår turbulens är det knappast troligt att rollstörningen märks eller försvårar nämnvärt. I ref. förekommer - på grund av symmetrin - ingen rollstörning.

Plot 1

Plot 2